Radio 4 – No Blacks. No Jews. No Dogs. No Irish. All welcome